Algemene Voorwaarden FF’n auto huren

Artikel 1- Algemeen en definities 

1.1. De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd: FF’n auto huren: FF’n auto huren Autoverhuur gevestigd taan het Korenpad 1, 6534AS te Nijmegen, Nederland. Auto: de door huurder van FF’n auto huren gehuurde auto. Bestuurder: de natuurlijk persoon die de auto daadwerkelijk bestuurt. Huurdag: een kalenderdag van 08.00 uur tot uiterlijk de volgende dag 07.30 uur. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie, c.q. op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld. Huurovereenkomst: de overeenkomst die met de huurder wordt gesloten conform een door FF’n auto huren gehanteerd model, op grond waarvan de auto door FF’n auto huren aan huurder ter beschikking is gesteld.

1.2. De reservering/huurovereenkomst wordt online en schriftelijk gesloten, tenzij anders wordt overeengekomen. FF’n auto huren heeft te allen tijde het recht een huurder te weigeren zonder opgaaf van redenen.

1.3. Bij betaling van de reservering is deze definitief op controle van identificatiegegevens van huurder/bestuurder na, indien er fouten of fraude aan paspoort en rijbewijs worden aangetoond zal de gereserveerde auto worden geweigerd en zal de door de klant betaalde reservering niet worden terugbetaald.

1.4  Ingangsdatum/Ingangstijd; De verzekering begint na ondertekening van de huurovereenkomst door huurder en ontvangst van de sleutels.

1.5.  Einddatum/eindtijd; De reservering eindigt op het moment dat de huurder de sleutels overhandigd aan de verhuurder en dit binnen de gereserveerde tijd genoteerd op de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden. Na controle van de kilometerstand/status van de auto en eventueel bij te betalen kosten dient de huurovereenkomst door beide partijen ondertekend te worden. De verzekering vervalt in ieder geval automatisch na afloop van de boekingsperiode.

1.6. Slechts met schriftelijke toestemming van FF’n auto huren kan van de bepalingen van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

1.7. Ingeval van verlenging van de overeenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 2-  Verplichtingen en aansprakelijkheid FF’n auto huren 

2.1. FF’n auto huren is verplicht om voorafgaand aan de huurovereenkomst een statusbeschrijving van de conditie van de auto aan de huurder ter beschikking te stellen. Indien op de huurovereenkomst geen aantekeningen zijn vermeld betekent dit dat de auto onder de conditie bij ‘Status voertuig’ vermelde tekst is verhuurd.

2.2. FF’n auto huren is gehouden gebreken te verhelpen, indien en voor zover zij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen, indien FF’n auto huren de gebreken niet verhelpt, zal de huurprijs in overeenstemming met het gebrek worden verminderd.

2.3. De huurder dient de auto en de kilometerstand bij aanvang/einde van de huurovereenkomst te inspecteren en aan te tekenen in de huurovereenkomst. Het aantal vrije kilometers per dag is 100, daarna wordt €0.10 per kilometer afgerekend. FF’n auto huren is uitsluitend gehouden klachten over de toestand van de auto bij aanvang van de huurovereenkomst in behandeling te nemen die door de huurder direct bij aanvang van de huurovereenkomst aan FF’n auto huren zijn geuit.

2.4. FF’n auto huren is uitsluitend gehouden klachten over de facturering in behandeling te nemen, als zij binnen 60 dagen na de factuurdatum door de huurder zijn geuit.

2.5. De aansprakelijkheid van FF’n auto huren is beperkt tot het bedrag dat huurder aan FF’n auto huren verschuldigd is, tenzij FF’n auto huren of haar leidinggevende door opzettelijk of bewust roekeloos handelen schade bij de huurder hebben veroorzaakt.

2.6. FF’n auto huren draagt er zorg voor dat de auto minimaal WA-verzekerd is.

2.7. FF’n auto huren draagt er zorg voor dat de auto voorzien is van noodzakelijke artikelen vereist in Nederland zoals veiligheidsvestje, reservelampen, gevaren driehoek.

Artikel 3- Verplichtingen huurder  

3.1. Huurder is gehouden als een goed huurder voor de auto te zorgen, de auto in goede en ongewijzigde staat conform de beschrijving op de huurovereenkomst te houden en in te leveren. De auto dient na het einde van de huurperiode op de afgesproken plaats en tijd ingeleverd te worden, voorzien van alle toebehoren, sleutels, kentekenpapieren en andere bescheiden. Het is de huurder niet toegestaan de auto te gebruiken voor een met de wet strijdig doel of voor een doel waarvoor de auto ongeschikt is. Het eenzijdig verlengen van de reservering zonder van te voren te overleggen met FF’n autohuren is niet toegestaan. Zie artikel 10 “boetebeleid” voor sanctie.

3.2. In de zin van artikel 3.1. van deze voorwaarden is het volgende gebruik aan huurder in ieder geval maar niet uitsluitend niet toegestaan: het geven van onderricht, het aanduwen of trekken van een voertuig of aanhangwagen (tenzij de auto daar uitdrukkelijk geschikt voor is), het deelnemen aan rally’s of races, het gebruik van de auto in een gebied waar de groene kaart geen dekking biedt, het gebruik door een bestuurder die niet minimaal de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en ten minste 1 jaar beschikt over een geldig rijbewijs, het gebruik door een bestuurder die niet als huurder of bestuurder in de huurovereenkomst genoemd is. De volgende klantengroepen zijn uitgesloten van huren: politie, taxibedrijven, brandweer, koeriersbedrijven, (prof)sportverenigingen, reinigings/vuilophaaldiensten, bewakingsdiensten, aannemers.

3.3. De auto mag uitsluitend gebruikt worden in landen welke vermeld staan op de groene kaart: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Bel s.v.p. voor actuele landeninformatie. Vermeld vooraf (in de reservering) indien je naar het buitenland wilt rijden.

3.4. Gebreken zullen worden gemeld aan FF’n auto huren. FF’n auto huren beslist in dat geval, hoe en door wie de gebreken worden verholpen. Als de gebreken niet direct na aanvang van de huurovereenkomst aan FF’n auto huren worden gemeld, wordt vermoed dat de huurder de gebreken zelf heeft veroorzaakt en wordt het herstel van de schade door FF’n auto huren aan de huurder doorbelast.

3.5. In geval van schade en of diefstal is huurder verplicht een schadeformulier volledig in te vullen en binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de schade aan FF’n auto huren toe te zenden.

3.6. Diefstal, verduistering of andere ontvreemding en inbeslagname van de auto dienen direct door huurder aan FF’n auto huren gemeld te worden. De huurder is verplicht van diefstal, verduistering of andere ontvreemding op de dag van de diefstal, verduistering of ontvreemding aangifte te doen bij de politie en van die aangifte aan FF’n auto huren dezelfde dag een kopie van het proces-verbaal van aangifte te verstrekken.

3.7. In geval van overtreding door huurder van enige bepaling in deze algemene voorwaarden verbeurt huurder ten gunste van FF’n auto huren een onmiddellijke opeisbare boete van €75, – per overtreding, te vermeerderen met het bedrag €75, – voor iedere dag waarbij een deel van een dag als een gehele dag wordt gerekend dat de schade voortduurt, onverminderd het recht van FF ’n auto huren op daadwerkelijke vergoeding van door haar geleden schade.

3.8. In geval van overtreding van de bepalingen van dit artikel kan FF’n auto huren de actuele waarde van de auto volledig doorbelasten.

3.9. Indien de huurder de auto niet volgetankt inlevert bij het einde van de huurovereenkomst, is FF’n auto huren gerechtigd de auto voor rekening van de huurder vol te tanken. In de brandstofkosten zal FF’n auto huren voor het voltanken een boete in rekening brengen van €25, – bij de huurder plus kosten van benzine.

3.10. Huurder is ervoor verantwoordelijk dat de auto over de uitrusting beschikt en aan de vereisten voldoet om te mogen rijden in het buitenland (bijvoorbeeld voorgeschreven gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen.

3.11. De bepaling van artikel 3.7. is indien de huurder een consument is, uitsluitend van toepassing voor zover de boete correspondeert met de schade.

3.12. Als de huurder onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt, heeft de huurder geen dekking op deze verzekering. Eventuele WA betalingen aan derden en/of casco betalingen aan de verhuurder zullen wij op de huurder verhalen.

3.13. Voor het huren van een auto gelden de volgende voorwaarden:

 1. de huurder is minimaal 21 jaar.
 2. de huurder is in het bezit van een volledig en geldig Nederlands rijbewijs of een ander EU rijbewijs. Het rijbewijs dient geldig te zijn voor de categorie waarbinnen het te huren voertuig valt.
 3. de huurder is ten minste 12 maanden voorafgaand aan de huur in het bezit van een rijbewijs.
 4. de huurder is woonachtig in Nederland.
 5. de huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan de huur niet veroordeeld in verband met rijden onder invloed (drank of drugs), gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering of verzekeringsfraude.
 6. de huurder is en was voorafgaand aan de huur niet betrokken bij meer dan 2 schadeclaims door zijn schuld.
 7. de huurder is en was in de 8 jaar voorafgaand aan huur niet uitgesloten of geweigerd door enige verzekeraar wegens slecht gedrag en er zijn om deze reden en ook geen aanvullende eisen gesteld. Ook dient deze ten tijde van huur geen openstaande boete’s te hebben openstaan bij het CJIB of andere instanties die een derde partij aansprakelijk kunnen stellen.
 8. de huurder gebruikt geen medicatie en heeft geen handicap of ziekte waardoor je rijgedrag negatief beïnvloed wordt.
 9. Door je te registreren als huurder via een account garandeer je dat je voldoet en blijft voldoen aan alle bovengenoemde vereisten. Indien je niet meer voldoet aan een van deze voorwaarden mag je geen gebruik meer maken van de dienst en is FF´n auto huren gerechtigd je van gebruik van de dienst uit te sluiten.
 10. FF´n auto huren en een eventuele verzekeraar zijn gerechtigd om de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en het verleden op het gebied van rijgedrag van de huurder te controleren door middel van databases van derden.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid huurder 

4.1. Huurder heeft een eigen risico van €750,00 – en is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de overtredingen genoemd in Artikel 3, alsook voor al het handelen en nalaten van de bestuurder, passagiers, derden en alle anderen die zich in de auto bevinden, die de auto gebruiken of er feitelijk over beschikken. Huurder is verantwoordelijk voor aanmelding/registratie van extra bestuurders

4.2. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, boetes en andere maatregelen die verband houden met de overtreding van enige wetgeving vermeerderd met een bijdrage €15, – in de administratiekosten van FF’n auto huren of derden (tegen de door derden gehanteerde tarieven)

4.3. Een eventueel door huurder afgekocht eigen risico geldt niet voor de volgende gevallen:

 1. zaken met betrekking tot verlies van autosleutels.
 2. zaken met betrekking tot autobanden.
 3. het tanken van de verkeerde brandstof.
 4. schade of kosten ontstaan door verhelpen van lege tank.
 5. ruitschade.
 6. Diefstal.
 7. Sleepkosten.
 8. Stallingkosten.
 9. Repatriëring naar Nederland/Nijmegen.

De beperking van het eigen risico tot €250,00 – geldt ook niet voor de gevallen voorzien in de leden 2 van dit artikel, evenmin indien sprake is van criminele activiteiten/ het opgeven van foutieve gegevens en of het niet nakomen van gemaakte afspraken bij het ondertekenen van de huurovereenkomst.

4.4. Indien de huurder de auto op de overeengekomen dag van inlevering niet in correcte staat, voorzien van alle sleutels, documenten en andere zaken inlevert, is FF’n auto huren gerechtigd de huur van de auto door te belasten totdat alle zaken volledig zijn ingeleverd bij FF’n auto huren. Een dergelijk niet inleveren wordt beschouwd als verduistering en geeft FF’n auto huren het recht om aangifte te doen.

4.5. Bij inlevering van de auto buiten openingstijden door het deponeren van de papieren en sleutels ingesloten in een daartoe bestemde enveloppe door de brievenbus blijft de huurder aansprakelijk voor boetes en schades tot 4 uur na de opening van de verhuur locatie op de na inlevering volgende dag.

4.6 FF´n auto huren en huurder zullen voorafgaand aan de huurperiode het verhuurcontract ondertekenen. De huurder verklaart in het verhuurcontract dat de auto zonder schade of gebreken in gebruik is genomen of gezamenlijk met FF’n auto huren is verklaard dat er al schade aanwezig was. Deze schade wordt duidelijk en in overleg met FF’n auto huren aangegeven op de daarvoor bedoelde ruimte in het verhuurcontract. Ook de stand van de brandstofmeter en indien van toepassing de kilometerstand dient op het verhuurcontract worden aangegeven. Dit verhuurcontract gaat door ondertekening onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst

4.7 De huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de auto:

 • Op de overeengekomen datum en plaats.
 • Zonder dat daarmee verkeersovertredingen zijn begaan.
 • Inclusief sleutels en papieren.
 • Met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het ondertekenen van het huurcontract.
 • In dezelfde staat.

Indien de huurder de auto niet terugbrengt conform bovenstaande, dan geldt het boetebeleid van FF’n auto huren.

4.8 FF´n auto huren zal na afloop van de huurperiode het verhuurcontract ondertekenen en zo verklaren dat auto aan het einde van de verhuurperiode zonder schade of gebreken ontstaan tijdens de huurperiode weer heeft ontvangen. Eventuele nieuwe schades t.o.v. de start van de verhuurperiode dienen gezamenlijk op het verhuurcontract te worden aangegeven.

Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling dient vooraf te geschieden bij reservering via internet (iDEAL, creditcard) of bij afhalen van de auto op de verhuur locatie alleen met pin, er kan niet contant worden afgerekend. Indien een betalingstermijn wordt afgesproken is deze niet langer dan 14 dagen.

5.2. Huurder is niet gerechtigd betaling van de huur te verrekenen met een eventueel tegenvordering, noch betaling van de huur op te schorten.

5.3 Indien huurder de betalingstermijn niet stipt nakomt, is hij zonder nadere in gebrekestelling in verzuim en rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%.

5.4. De huurder is ingeval van verzuim buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van €125, – ,onverminderd het recht van FF’n auto huren om de werkelijk kosten te vorderen

5.5. Ingeval van schadegeval en/of diefstal, verduistering of ontvreemding is huurder het eigen risico verschuldigd aan FF’n auto huren naast de verplichting tot volledige schadevergoeding die in een voorkomend geval op huurder rust.

5.6. De huurder geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst toestemming om een waarborgsom van €250,00 via Pin of Creditcard open te stellen. De borg kan ook contant worden voldaan. Deze waarborgsom wordt na controle van de auto onmiddellijk terug geboekt op de rekening van de huurder maar kan ook na het einde van de huurovereenkomst gebruikt worden om door de huurder verschuldigde additionele kosten te innen zoals onder punt 5.7 genoemde zaken.

5.7. Eventuele additionele kosten zullen na afloop van de huurovereenkomst door FF’n auto huren bij de huurder worden geïnd. Dit zijn kosten die voortvloeien uit:

 1. Extra gereden kilometers, Alles meer dan de 100 km per dag(het door FF’n auto huren aangegeven aantal vrije kilometers) wordt belast met €0.10 per dag. De prijs voor extra kilometers wordt vastgelegd in de huurovereenkomst.
 2. schoonmaakkosten bij ernstige verontreiniging.
 3. boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen waaronder kosten van eventueel wegslepen of wielklem gedurende de huurperiode.
 4. Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder.
 5. Een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de algemene voorwaarden door de huurder.
 6. BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel.

5.8. De huurder machtigt FF’n auto huren om de volgende betalingen automatisch af te schrijven van het bij FF’n auto huren bekende IBAN (rekeningnummer) of creditcard nummer onder vermelding van “Boete FF’n auto huren en de vermelding van het boekingsnummer op het moment dat zij zich voordoen:

 1. een verschuldigde betaling betreffende verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door de verhuurder.
 2. een boete op grond van het boetebeleid van FF’n auto huren
 3. een verschuldigde betaling betreffende onze dienst.
 4. boetes en procedurekosten betreffende parkeer- verkeers- of andere overtredingen waaronder kosten van eventueel wegslepen of wielklem gedurende de huurperiode.

Wanneer je het niet eens bent met een opgelegde boete kun je uiteraard bij FF’n auto huren een klacht indienen via het contactformulier en het bedrag terug laten storten.

5.9. FF’n auto huren is te allen tijden gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en om haar dienst op te schorten.

Artikel 6- Beëindiging

6.1. De huurder heeft het recht om op elk gewenst moment zijn account bij FF’n auto huren te verwijderen.

6.2. FF’n auto huren is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden in onder meer de volgende gevallen:

 1. Toerekenbare tekortkoming van de huur in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Overlijden of onder curatele stelling van huurder.
 3. Aanvragen van surseance van betaling, faillissement of tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de huurder.
 4. Vestiging in het buitenland van huurder.
 5. Diefstal, vordering van overheidswege van de auto dan wel beslag op de auto.
 6. Indien na controle van identificatiegegevens (paspoort en rijbewijs) van huurder en of bestuurder onregelmatigheden zijn aangetroffen.

 

6.3. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst verplicht huurder zich om FF’n auto huren in het bezit van het voertuig te stellen.

6.4. Op eventuele betaalde huur zijn ongedaan makings verbintenissen niet van toepassing.

6.5. Ingeval van een ontbinding als bedoeld in lid 2 sub 1 en 5 van dit artikel is FF’n auto huren gerechtigd tot schadevergoeding.

6.6. FF’n auto huren heeft het recht om het profiel van de huurder te verwijderen indien die in strijd handelt met een bepaling uit deze algemene bepalingen.

6.7. Eventueel vooruitbetaalde reserveringen worden niet teruggestort bij het aantonen van onregelmatigheden van identificatiegegevens.

Artikel 7- Bescherming persoonsgegevens  

7.1. FF’n auto huren bewaart en gebruikt de persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de huurovereenkomst en voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen.

7.2. FF’n auto huren kan de gegevens van de huurder gebruiken ten behoeve van toezending van informatie over producten en diensten van FF’n auto huren en met haar verbonden bedrijven. FF’n auto huren kan de gegevens voor dat doel ook aan haar verbonden bedrijven ter beschikking stellen. Huurder kan tegen voormeld gebruik respectievelijk tegen voormelde terbeschikkingstelling aan anderen verzet instellen, welk verzet zal worden gehonoreerd.

7.3. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals FF’n auto huren die heeft geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan FF’n auto huren verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. FF’n auto huren zal in overeenstemming met de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren.

7.4. Bij een tekortkoming van een huurder of het vermoeden van door de huurder/bestuurder van gepleegde strafbare feiten zal opname van de verstrekte gegevens in door FF’n auto huren gebruikte waarschuwingssystemen plaatsvinden. Inlichtingen over geregistreerde persoonsgegevens en de duur van de registratie zin schriftelijk en op kosten van huurder op te vragen bij FF’n auto huren.

7.5. De huurder staat er tegenover FF’n auto huren voor in dat de informatie die huurder bij het aanmaken van de account verstrekt heeft compleet en juist zijn. Tijdens de registratie moet de huurder ook een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn account.

7.6. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van gegevens wanneer deze niet langer correct zijn.

7.7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de combinatie van het wachtwoord en/of gebruikersnaam. De huurder mag deze niet aan derden verstrekken dan wel op enige manier toegang geven tot zijn account. De huurder is dan ook zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. FF’n auto huren mag ervan uitgaan dat huurder ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeld met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan FF’n auto huren laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord. 

Artikel 8 – Overig 

8.1. Ingeval een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet geldig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

8.2. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijzigingen van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.

8.3. In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst van deze voorwaarden.

8.4. Eventuele aanspraken van de huurder vervallen na ommekomst van een jaar na het einde van de huurovereenkomst. Ingeval van klachten over de toestand van de auto ten tijde van aanvang van de huur moet tevens zijn voldaan aan het bepaalde in artikel 2.3. van deze voorwaarden.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op de relatie tussen huurder en FF’n auto huren is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de huur van een voertuig worden bij uitsluiting beslist door de ter zake bevoegde rechter van de vestigingsplaats van FF’n auto huren.

9.3. Indien de huurder een consument is, is bevoegd de rechter van zijn woonplaats.

Artikel 10 – Boetebeleid 

10.1 Wanneer een huurder een auto huurt bij FF’n auto huren geef je jouw akkoord op de Algemene Voorwaarden. Hierbij in begrepen zijn onderstaande boetes.

 1. Annuleren reservering na betaling: > 48 uur gratis < 48 uur geen teruggaaf betaalde reservering.
 2. Tanken verkeerde brandstof: €25, – boete plus bijkomende reparatiekosten.
 3. Reiniging auto: €25, – boete plus reinigingskosten auto (extreme vervuiling auto).
 4. Schade: €15, – administratiekosten plus kosten schadeherstel met een maximum van het eigen risico (€750.00) per schadegeval.
 5. Verkeer en parkeerboetes €15,00 administratiekosten plus de kosten van boete.
 6. Indien bij controle van paspoort en rijbewijs, onregelmatigheden worden aangetoond met als gevolg hebbende dat de auto wordt geweigerd, zal geen restitutie plaatsvinden van vooruitbetaalde huur.
 7. Eenzijdig verlengen van reservering €25,00 boete per dag exclusief reguliere huur voertuig.
 8. Het niet op de afgesproken dag en tijdstip terugbrengen van de auto; €25.00 per dag.
 9. Niet aftanken bij terugbrengen van huurauto. €25.00 boete plus kosten van aftanken.